Anh Công chuyên viên trung tâm bảo hành Electrolux chia sẻ: “Để giữ gìn comple, vest, không nên dùng máy giặt vì sẽ hỏng hệ thống dựng giữ